ISO 45001 vs. OHSAS 18001 – peamised muudatused

ISO 45001 järgib kõigile ISO standarditele ühist struktuuri. Mõningad ISO 45001 ja OHSAS 18001 vahelised erinevused tulenevadki ISO standarditele iseloomulikust struktuurist, mõningad on aga seotud konkreetselt töötervishoiu ja tööohutusega.

Workers outside skyscraper

Kontakt

Need help on the transition?

Contact us

Kui  ISO 45001 standard 2018. aasta 1. kvartalis avaldatakse, jäetakse  OHSAS 18001 kasutuselt kõrvale. ISO 45001 on rahvusvaheline standard ja selle ühilduvus teiste standarditega, näiteks ISO 9001 ja 14001-ga, on seetõttu suurem. Tänu sellele on uut standardit lihtsam rakendada ja olemasoleva juhtimissüsteemiga lõimida ning selle tulemusena kasutajatele pakutavat väärtust suurendada.

Kui kohaldate praegu standardit OHSAS 18001, siis ilmselt on enamik standardi ISO 45001 nõudeid teie jaoks juba tuttavad. Samas on uues standardis tehtud OHSAS 18001-ga võrreldes ka nii mõnigi muudatus, milleks peate ette valmistuma, et ISO 45001-le üle minna ja seda järgima hakata.

Allpool on esitatud mõningad ISO 45001 peamised muudatused

 • Ettevõtte äriline kontekst. Peatükk 4.1 (ettevõttevälised ja -sisesed küsimused) toob sisse uued punktid ärilise konteksti süstemaatiliseks määratlemiseks ja seiramiseks.

 • Töötajad ja teised huvitatud pooled. Peatükk 4.2 pöörab senisest suuremat tähelepanu töötajate ja teiste huvitatud poolte ootustele-vajadustele ning töötajate kaasatusele. Eesmärgiks on teha süsteemselt kindlaks tegurid, mida tuleb hallata kogu juhtimissüsteemi raames, ja neid paremini mõista.

 • Riskijuhtimine ja võimaluste haldamine. Käsitletud peatükkides 6.1.1, 6.1.2.3 ja 6.1.4. Ettevõtjad peavad kindlaks tegema igasugused riskid ja võimalused, mis võivad mõjutada (nii positiivselt kui ka negatiivselt) juhtimissüsteemi võimet saavutada plaanitud tulemusi, muu hulgas tagada töökohal parem töötervishoid ja suurem tööohutus. Ühtlasi peavad ettevõtjad neid riske ja võimalusi hindama ning vajaduse korral võtma tarvitusele abinõud, et riskide ja võimalustega tegelda.

 • Juhtkonna pühendumine. Esitatud peatükis 5.1. ISO 45001 asetab suurema rõhu tippjuhtkonnale, mis peab senisest aktiivsemalt juhtimissüsteemis osalema ja selle efektiivse toimimise eest suuremal määral vastutama.

 • Eesmärgid ja tulemuslikkus. Senisest enam tähelepanu pööratakse eesmärkidele kui arengut ergutavatele teguritele (peatükid 6.2.1 ja 6.2.2) ning tulemuslikkuse hindamisele (peatükk 9.1.1).

 • Täiendavad nõuded seoses alljärgnevaga:

  • töötajate kaasamine ja nõustamine (5.4);

  • teabevahetus (7.4) – teabevahetuse “mehaanika” on varasemaga võrreldes normatiivsem, muu hulgas määratakse kindlaks see, mida, millal ja kuidas teavitada tuleb;

  • hankimine, kaasa arvatud alltöövõtu protseduurid, ja töövõtjad (8.1.4).

·  

Kontakt

Need help on the transition?

Contact us