Üleminek standardile ISO 45001

Töötervishoid ja tööohutus

Hakake valmistuma üleminekuks OHSAS 18001-lt ISO 45001-le. Oleme teile igal sammul toeks.

Safety Helmets

Kontakt

Need help on the transition?

Contact us

ISO 45001 rahvusvahelise standardi lõppkavand avaldati ülevaatamiseks 30. novembril 2017. Ülevaatamiseks on aega kaks kuud ja standardi lõppredaktsioon plaanitakse avaldada 2018. aasta veebruaris. Pärast lõppredaktsiooni avaldamist jäetakse OHSAS 18001 kasutuselt kõrvale ning selle alusel sertifitseeritud ettevõtjad saavad kolm aastat, et uuele standardile üle minna. Avaldatud lõppkavandi abil saate juba praegu hakata ettevalmistusi tegema.

ISO 45001 peamised muudatused

IISO 45001 järgib kõigile ISO standarditele iseloomulikku struktuuri.

ISO 45001 kaasamisega teiste ISO standardite hulka saab sellest rahvusvaheline standard. Kuna see järgib sama struktuuri nagu teised laialdaselt kohaldatavad ISO standardid, näiteks ISO 9001 ja ISO 14001, on seda lihtsam muude juhtimissüsteemidega lõimida.

Kasutajad, kes on tuttavad standardiga OHSAS 18001, märkavad kindlasti, et enamik OHSAS-i nõudeid on leidnud koha ka standardis ISO 45001. Samas on lisandunud mõningad uued nõuded ja mõningaid varasemaid nõudeid on muudetud. Osa muudatusi tuleneb ISO standarditele iseloomulikust struktuurist, kuid osa on seotud konkreetselt töötervishoiu ja tööohutusega.  

Täiendavat teavet muudatuste kohta leiate siit

Kas ettevõtjad on ISO 45001-le üleminekuks valmis?

DNV GL on läbi viinud ViewPoint Espresso uuringud, et selgitada välja ettevõtjate valmisolek konkreetsetes valdkondades, millega seoses uutes ISO standardites on muudatusi tehtud. Uuringud näitavad, et paljud ettevõtjad astuvad vajalikke samme juba praegu, kuid sugugi mitte ootamatuna ei mõju ka avastus, et tulemused on suuresti varieeruvad. Enamikul esineb lünki, mis tuleb enne uue standardi kasutuselevõttu täita. Allpool on heidetud pilk sellele, mida praegused OHSAS 18001 sertifikaati omavad ettevõtjad räägivad.

5.1: Juhtimine ja pühendumine – See uus punkt seab tippjuhtkonnale nõudmise näidata üles oma juhirolli ja pühendumist ettevõtte juhtimissüsteemile. Meie uuringus osalenuist 39% kinnitasid, et nad järgivad seda nõuet, ja 46% ütlesid, et nad järgivad seda nõuet mingil määral. Ainult 4% puhul ilmnes, et nad järgivad seda nõuet väga vähesel määral või ei järgi üldse. 

7.4: Teabevahetus – See punkt seab organisatsioonile nõudmise määrata ettevõtte juhtimissüsteemiga seoses kindlaks ettevõtte sise- ja välisteabevahetus, kaasa arvatud see, kes teavitab ning mida, millal, kuidas ja keda teavitatakse. 21% ütlesid, et nad järgivad seda nõuet, 51% järgib seda nõuet mõnevõrra ja 11% üksnes väga vähesel määral või üldse mitte.

Tehke üleminekuga algust

Meie kontrolörid on ette valmistunud ning omavad täielikku ülevaadet nii muudatustest kui ka sellest, mida läheb vaja, et OHSAS 18001-lt ISO 45001-le üle minna. Me saame teile ülemineku kõigis etappides toeks olla, et saaksite juba ettevalmistusi tegema hakata, enda valmisolekut hinnata ja ülemineku edukalt lõpule viia.

Me saame teile pakkuda alljärgnevat abi:

  • materjalid iseseisvaks õppimiseks, kaasa arvatud veebiseminaride, e-õppe, üleminekualase nõustamise, enesehindamise kontrollnimekirjade ja klassiruumis korraldatavate koolituste kujul, mis on loodud just teie vajadusi silmas pidades; 
  • teie praeguse hetke valmisoleku nõrkade kohtade analüüsimine; 
  • üleminekukontrollide ja võrdlusuuringute tegemine.

·   

Valige enda vajadustele sobiv üleminekupakett

Kuna eri ettevõtjad vajavad uuele standardile üleminekul erineval määral toetust, oleme ette valmistanud kolm üleminekupaketti, mis teid sel teekonnal toetavad. Need hõlmavad kõike, alates teavitavatest baaskoolitustest ja infomaterjalist enesehindamis- ja üleminekukontrollideni välja – kõik oleneb teie vajadustest:

·     

Kontakt

Need help on the transition?

Contact us

Kas ettevõtjad on valmis?

Kas tahate teada, mida teie ametivennad standardile ISO 45001 vastavusest räägivad? Oleme läbi viinud mitu Espresso uuringut ning kaardistanud nende käigus ettevõtjate valmisolekut konkreetsetes ja ühtlasi olulistes valdkondades, millega seoses uutes ISO standardites on muudatusi tehtud. Allpool on esile toodud osa valdkondi, mida me ISO 45001-ga seoses uurinud oleme:

• juhtimine ja pühendumine;

• teabevahetus;

• pädevuse juhtimine;

• juhtimise ülevaade;

• siseaudit.

Lühiuuringute tulemuste kohta leiate täpsemat teavet siit.