Peamised muudatused standardis ISO 22000:2018 võrreldes standardiga ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 kasutab ISO kõrgetasemelist struktuuri (HLS), mis kehtib ühiselt kõigile ISO standarditele. Mõned muudatused standardis ISO 22000:2018 võrreldes standardiga 22000:2005 on tingitud HLSist, mõned aga on seotud spetsiifiliselt toiduohutuse juhtimisega.

Key changes in ISO 22000:2018

Praegu on ISO 22000:2018 rahvusvahelise standardi kavandi (FDIS) etapis ning lõppversioon avaldatakse eeldatavasti 2018. aasta juunis. Käesolev ülevaade põhineb rahvusvahelise standardi kavandil ja eeldame, et avaldatav versioon lõppversioonist oluliselt ei erine. ISO 22000:2018 on rahvusvaheline standard. Kuna standardil on samasugune kõrgetasemeline struktuur (HLS) nagu teistel laialdaselt kasutatavatel ISO standarditel, näiteks ISO 9001 ja ISO 14001, on seda muude juhtimissüsteemidega lihtsam integreerida.  Kui te juba ISO 22000:2005 standardit kasutate, tunnete enamiku standardi ISO 22000:2018 nõudeid ära. Võrreldes standardiga ISO 22000:2005 on siiski mitmeid muudatusi, milleks peate standardile ISO 22000:2018 üleminekuks ja standardi täitmiseks valmistuma.

Peamised muudatused standardis ISO 22000:2018

Allpool on esitatud mõned olulisemad muudatused, millega arvestada tuleb: 

1) Muudatused seoses kõrgetasemelise struktuuri kasutusele võtmisega

 • Ärikontekst ja huvitatud osapooled: Peatükk 4.1 (ettevõttevälised ja -sisesed küsimused) toob sisse uued punktid ärilise konteksti süstemaatiliseks määratlemiseks ja seiramiseks. Peatükk 4.2 (huvitatud poolte ootused ja vajadused) tutvustab nõudeid, mille eesmärk on teha kindlaks ja mõista tegureid, mis võivad mõjutada juhtimissüsteemi võimet plaanitud tulemused saavutada.
 • Suurem rõhk juhtimisel ja juhtkonna pühendumisel: Peatükk 5.1 tutvustab uusi nõudeid, mille abil juhtkonda aktiivsemalt kaasata ja juhtimissüsteemi toimimise eest suuremal määral vastutama panna.
 • Riskijuhtimine: – peatüki 6.1 kohaselt peavad ettevõtjad nüüd kindlaks tegema riskid, mis võivad (positiivselt või negatiivselt) mõjutada juhtimissüsteemi võimet plaanitud tulemusi saavutada, ning selliste riskidega arvestama ja vajadusel neid haldama.
 • Suurem tähelepanu eesmärkidel kui arengut ergutavatel teguritel: sellised muudatused leiab peatükist 6.2 ning tulemuslikkuse hindamise peatükist 9.1.
 • Täiendavad nõuded teabevahetusele: Peatükis 7.4 on teabevahetuse „mehaanika“ varasemaga võrreldes normatiivsem; muu hulgas määratakse kindlaks see, mida, millal ja kuidas teavitada tuleb.
 • Leebemad nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemi käsiraamatule: – muudatused on toodud peatükis 7.5. Teavet tuleb endiselt dokumenteerida. Dokumenteeritud teavet kontrollitakse, tagamaks, et see on pädevalt kaitstud (vt 7.5.3). Otsene dokumenteeritud protseduuri nõue on eemaldatud.
2) Muud muudatused standardis ISO 22000 ja toiduohutuse juhtimises
 • PDCA tsükkel: standard selgitab planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsüklit, pannes standardis koos toimima kaks eraldi tsüklit: üks katab juhtimissüsteemi ja teine HACCP põhimõtted. 
 • Standardi käsitlusala hõlmab nüüd loomatoitu: toit loomade tarbeks, keda inimtoidu tootmisel ei kasutata. Sööt on mõeldud toiduloomadele söötmiseks.
 • Olulisemad muudatused määratlustes: Termin 'oht' asendatakse terminiga 'kahjulik mõju tervisele', et tagada ühtivus toidu ohutusele kujutatava ohu määratlusega. Termini 'tagamine' kasutamine rõhutab suhet tarbija ja toiduaine vahel vastavalt toiduohutuse tagamisele.
 • Toiduohutuse poliitikast teavitamine – peatükk 5.2.2: Sätestab selgesõnaliselt, et juhtkond peab aitama töötajatel toiduohutuse poliitikaid mõista.
 • Toiduohutuse juhtimissüsteemi eesmärgid: Toiduohutuse juhtimissüsteemi eesmärkide kehtestamist käsitletakse lähemalt peatükis 6.2.1 ja see sisaldab selliseid punkte nagu 'ühtib kliendi nõuetega', 'jälgitakse' ja 'kontrollitakse'. 
 • Ettevõtteväliselt pakutavate protsesside, toodete või teenuste kontroll – peatükk 7.1.6: Selles punktis kirjeldatakse vajadust kontrollida toodete, protsesside ja teenuste (sh sisse ostetavate protsesside) pakkujaid ning tagada vajalikest nõuetest pädev teavitamine, et toiduohutuse juhtimissüsteemi nõudeid täita. 
 • Lisaks on standardis ISO 22000:2018 standardiga 22000:2005 võrreldes mitmeid suuri muudatusi seoses HACCP süsteemiga.