Oil and gas

ISO 14001

ISO 14001

Kontakt

Võtke meiega ühendust

Meie kontakt

Keskkonnajuhtimissüsteemid loovad süstemaatilise lähenemise keskkonnale ja ümbritsevale kogukonnale negatiivse mõju vähendamisel.

Keskkonnajuhtimissüsteemid

Rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001 põhineb pideva parendamise ja seadusandlikele nõuetele vastavuse printsiipidel.

See üldine standard on kohaldatav kõikides organisatsioonides mistahes tööstusharus.

Nii riiklikul kui rahvusvahelisel turul annab suurenenud teadlikkus säästlikust arengust konkurentsieelise keskkonnaalaselt usaldusväärsetele organisatsioonidele. Teie keskkonnajuhtimissüsteemi sõltumatu hindamine ja sertifitseerimine DNV poolt näitab selgelt kohustumust välisele sõltumatule kontrollile. Organisatsioonidelt nõutakse üha enam aruandlust oma keskkonnaalase tegutsemise kohta. See muudab oluliseks demonstreerida organisatsiooni suutlikkust tegutseda oma põhimõtteid järgides.

Mis on ISO 14001 standard?

  • ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemide standard, mis töötati välja üle 10 aasta tagasi ning on hinnatud ja tunnustatud üle maailma.
  • Standard sätestab selged juhtraamid, mille aluseks on hea reputatsiooniga juhtimismudel: Planeeri-Tee-Kontrolli-Parenda. See nõuab, et organisatsioon hindaks oma tegevuse mõju keskkonnale, saaks aru, kuidas neid mõjusid ohjata ning kehtestaks selged eesmärgid ja ülesanded oma keskkonnaalase toime pidevaks parendamiseks. Standard nõuab ka selgelt määratletud juhiseid ja protseduure nii personali kui ka organisatsiooni tegevuse juhtimiseks.
  • ISO 14001 standard nõuab, et organisatsioon mõistaks selgelt talle rakenduvaid keskkonnaalaseid seadusandlikke nõudeid ning samuti muid korporatsiooni ja huvipooltega seonduvaid kohustusi. Seejärel peab organisatsioon kõiki neid nõudeid ohjama ning nendele vastavust regulaarselt kontrollima.

ISO 14001 standard on välja töötatud silmas pidades ühilduvust ja kooskõla teiste rahvusvaheliste juhtimissüsteemi standarditega, kaasa arvatud ISO 9001. Standard on ideaalne just sellepärast, et seda on lihtne integreerida olemasolevasse juhtimissüsteemi ja protsessidesse. ISO 14001 olemus lubab seda rakendada erinevates ettevõtlussektorites, käsitlusaladel ja tegevusaladel. Just seetõttu on tegemist tõeliselt universaalse standardiga, mis on üks tema suurimaid plusse.

Miks on keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine minu äritegevuse jaoks kasulik?

ISO 14001 potentsiaalne kasu on laialdane, kuid kõige olulisemad on on materiaalsed ja tõendatavad parendused nii keskkonnaalases tegevuses kui ka õiguslikele nõuetele vastavuse tagamisel.

ISO 14001 standard võimaldab organisatsioonil:

Üles ehitada ning kasutada kindlapiirilist ja selgelt määratletud keskkonnajuhtimissüsteemi, mis on ühtlasi paindlik äritegevuse vajaduste ja ootuste suhtes.

Varustada end vahendiga keskkonnaalase tegevuse korraldamiseks ja parendamiseks ning selle efektiivseks jälgimiseks ja mõõtmiseks.

Aidata kaasa reostuse, jäätmete, energia, kahjustuste ja õnnetuste vähendamisele.

Paremini saavutada keskkonnaalane õiguslik vastavus ja täita korporatiivseid nõudeid.

ISO 14001 sertifikaat tõendab keskkonnajuhtimissüsteemi hindamist standardi kohaselt ja kinnitab sellele vastavust. Paljud seadusandlikud organid ja muud organisatsioonid on tunnustanud standardil ISO 14001 baseeruva keskkonnajuhtimissüsteemi väärtust, eriti kui ta on sõltumatult hinnatud ja sertifitseeritud akrediteeritud sertifitseerimisorganisatsiooni poolt nagu näiteks DNV.

Kuidas sertifitseerimiseks valmistuda?

On tähtis, et teie ja teie organisatsioon oleksite positiivsed ja pühendunud ning püstitaksite juurutamiseks ja hindamiseks selgeid eesmärke. Hästi planeerida oskavad organisatsioonid omavad tihtipeale eeliseid ja on sertifitseerimiseks valmis. See sisaldab:

Keskkonnaaspektide kindlaksmääramist;

Kohaldatavate õigusaktide nõuete kindlakstegemist;

Eesmärkide, ülesannete ja parendusprogrammide sisseseadmist.

Enne sertifitseerimisega alustamist peab teie organisatsioon näitama, et on kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise ühe osana läbi viinud siseauditid, identifitseerimaks võimalikud puudused, või kontakteeruma kolmanda osapoolega eelhindamise läbiviimiseks.

Üks kõige tähtsamatest asjadest meelespidamiseks on see, et keskkonnajuhtimissüsteemi arendamine, elluviimine ja sertifitseerimine on pidev teekond, milles sõltumatu audit esindab vaid üht osa pideva parendamise protsessist.

Riskide hindamisel põhinev sertifitseerimine (Risk Based Certification™)

DNV - Business Assurance Risk Based Certification metoodika eesmärgiks on anda teile ja teie organisatsioonile rohkem väärtust tähelepanuvaldkondadele keskenduvate auditite abil. Alustuseks küsime teie käest, millised on kõige olulisemad riskid, millest sõltub teie organisatsiooni edukus. Siis, pärast arutelu ja konkreetsete tähelepanuvaldkondade kokkuleppimist, kohandame auditi selliselt, et ta keskenduks nendele kindlakstehtud protsessidele. See on ülimalt tähtis, aitamaks teie organisatsioonil kindlaks määrata parenduse võtmevaldkondi.

Andes tippjuhtkonnale struktureeritud ja tähelepanuvaldkondadele keskenduvat teavet organisatsiooni suutlikkuse kohta täita püstitatud eesmärke, pakume me rohkem väärtust kui mistahes teine sertifitseerimisorgan.

Kontakt

Võtke meiega ühendust

Meie kontakt

Related services you might find interesting: